Aktualizacja Styczeń 2018

 • deklaracja do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego – wzór
 • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – rozporządzenia wykonawcze
 • USTAWA Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (Dz.U. z 2017 r. poz. 1553); nazwa ustawy o usługach turystycznych  pozostaje do 1 lipca 2018 r., po której to dacie nazwa zostanie zmieniona na następującą: USTAWA O USŁUGACH HOTELARSKICH ORAZ USŁUGACH PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH Z DNIA 24.11.2017 r.(Dz. U. z 2017 r. poz. 2361.)
 • USTAWA Z DNIA 24 listopada 2017 R. O IMPREZACH TURYSTYCZNYCH I POWIĄZANYCH USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361); wchodzi w życie od 1 lipca 2018 r.
 • USTAWA O POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ, z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 156)
 • USTAWA O LECZNICTWIE UZDROWISKOWYM, UZDROWISKACH I OBSZARACH OCHRONY UZDROWISKOWEJ ORAZ O GMINACH UZDROWISKOWYCH, z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1056);
 • USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY, z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 142);
 • USTAWA O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI, z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187);
 • USTAWA O MUZEACH, z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 972);
 • USTAWA PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA, z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 519);
 • USTAWA O LASACH, z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 788).
 • DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/2302 Z DNIA 25 LISTOPADA 2015 r. W SPRAWIE IMPREZ TURYSTYCZNYCH I POWIĄZANYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH , zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, str. 1).

Starsze

Ustawa o usługach turystycznych:


Akty wykonawcze do ustaw oraz pozostałe ustawy mające zastosowanie w branży turystycznej:

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej:


Ochrona konsumentów:

 


Wiarygodne Biuro Podróży

 

Nad zapleczem prawnym Dolnośląskiej Izby Turystyki czuwa ENSIS Kancelaria Doradztwa Prawnego Cioczek & Szajdziński Spółka Cywilna.

ENSIS Kancelaria Doradztwa Prawnego jest Partnerem merytorycznym Dolnośląskiej Izby Turystyki, zapewniając pomoc prawną zarówno Izbie, jak i zrzeszonym w niej Członkom. Kancelaria patronuje programowi „Wiarygodne biuro podróży”, w ramach którego dostarcza organizatorom, agentom oraz pośrednikom turystycznym dokumentację regulującą sprzedaż oraz świadczenie usług i imprez turystycznych, jednocześnie monitorując przepisy prawa, dzięki czemu dokumentacja ta pozostaje w zgodzie z obowiązującym stanem prawnym. Podmiotom zrzeszonym w Izbie, które za pośrednictwem prowadzonych przez siebie w sieci internet serwisów świadczą usługi, Kancelaria zapewnia wsparcie z zakresu szeroko rozumianego prawa internetowego.

W ramach programu „Wiarygodne biuro podróży” ENSIS Kancelaria Doradztwa Prawnego ponosi odpowiedzialność finansową oraz reprezentuje Członków DIT w przypadku postępowania przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Potwierdzeniem udziału w programie jest certyfikat:

ładuje obrazek...

ENSIS Kancelaria Doradztwa Prawnego Cioczek & Szajdziński Spółka Cywilna świadczy ponadto pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, handlowego, konsumenckiego, prawa pracy, podatkowego, administracyjnego, ochrony danych osobowych. Kancelaria zapewnia wsparcie w obrocie gospodarczym oraz pomoc w windykacji.

Zapraszamy do współpracy oraz kontaktu. Dla członków DIT zapewniamy darmowe wstępne konsultacje.

ENSIS Kancelaria Doradztwa Prawnego
Cioczek & Szajdziński Spółka Cywilna
Ul. Kościuszki 34 lok 306 L
tel. 71 727 15 10
moc.a1519077504irale1519077504cnaks1519077504isne@1519077504oruib1519077504
www.ensiskancelaria.com