SZANOWNI PAŃSTWO, KOLEŻANKI I KOLEDZY ! Jak co roku zapraszamy na Mistrzostwa Dolnośląskiej Izby Turystyki w kręgle. Tym razem po raz pierwszy gramy w SKY TOWER. Liczymy na niezawodne przybycie. Zgłoszenia tradycyjnie na adres:  Zapraszam do rywalizacji  sportowej. Marek Ciechanowski PS. Pamiętajcie, że o godz. 11:00  w tym samym dniu  czyli 29 stycznia 2020 w Sali Konferencyjnej Hotel Europejski odbywa się Konferencja: ” Biała Księga”. Swój udział […]

Czytaj więcej →

Spotkanie Konsultacyjne w sprawie Białej Księgi opracowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Spo­tka­nie odbę­dzie się w Sali Kon­fe­ren­cyj­nej Hotelu Euro­pej­ski Adres: Pił­sud­skiego 88, 50-017 Wro­cławw dniu 29.01.2020 o godz. 11,00–15,00. Do udziału zapra­szamy przed­sta­wi­cieli: Dol­no­ślą­skiej Izby Tury­styki Dol­no­ślą­skiej Orga­ni­za­cji Tury­styczne Prze­wod­ni­ków Sudec­kich Prze­wod­ni­ków Miej­skich i Tere­no­wych Hote­la­rzy Samo­rzą­dow­ców Spo­tka­nie odbę­dzie się w czę­ściach: Pre­zen­ta­cja zapi­sów Bia­łej Księgi – z-ca Dyrek­tora Depar­ta­mentu Tury­styki, Mini­ster­stwo Rozwoju – […]

Czytaj więcej →

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! Zarząd DIT zaprasza na spotkania noworoczne, które odbędą się w Jeleniej Górze -15.01.2020 godz. 16:00 Restauracja  EUROPA oraz w Legnicy 16.10.2020 godz.16:00 Restauracja POLONIA. W czasie spotkań zostaną wręczone Certyfikaty ITRP i  DIT na 2020 oraz małe biurkowe kalendarzyki. Będzie można  porozmawiać o Białej Księdze MSiT i zawartymi tam tezami dla nowej Ustawy o usługach turystycznych, o tragach we Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Mistrzostwach […]

Czytaj więcej →

Na zaproszenie Prezesa  Białoruskiego Związku Organizacji Turystycznych Pana  Ivana Chura w dniach 11-15.12.2019 odbyło się Study Tour dla członków ITRP z Warszawskiej Izby Turystyki, Dolnośląskiej Izby Turystyki , Śląskiej Izby Turystyki . Udział wzięło 36 osób reprezentujących touroperatorów, pilotów oraz instytucje promujące turystykę. Koszty po stronie białoruskiej pokrywali  organizatorzy wyjazdu studyjnego: Ministerstwo Sportu i Turystyki Białorusi, władze okręgów Brześć i Grodno oraz Firma […]

Czytaj więcej →