PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Egzamin na uprawnienia pilota wycieczek i rezydenta biura podróży przeprowadzany przez Dolnośląską Izbę Turystyki jest odpowiedzią na deregulację zawodu pilota i rezydenta oraz brak organów urzędowych potwierdzających umiejętności przyszłych adeptów pilotażu i rezydentury. Egzamin ten wzorowany jest na nieodbywającym się już egzaminie organizowanym poprzednio przez Urząd Marszałkowski. Składa się on z 3 części: teoretycznej pisemnej – test wiedzy, teoretycznej ustnej oraz praktycznej ustnej. Po zaliczeniu każdej z trzech części Dolnośląska Izba Turystyki wydaje zaświadczenie o zaliczeniu egzaminu w postaci legitymacji i identyfikatora. 
Zapraszamy serdecznie osoby po kursie pilota wycieczek i rezydenta biura podróży do przystąpienia do egzaminu i uzyskania poświadczenia swoich umiejętności!

 

REGULAMIN EGZAMINU

 

 

§1. Komi­sja egza­minacyjna

1. Zarząd DIT powo­łuje Komi­sję egza­minacyjną ds. pilo­tów wycie­czek i rezy­den­tów w skła­dzie:

 • przewodniczący;
 • zastępca prze­wod­ni­czą­cego;
 • człon­ko­wie

2. Kan­dy­daci na człon­ków komi­sji egza­mi­na­cyj­nej są obo­wią­zani speł­niać nastę­pu­jące kry­te­ria:

 • posia­dać upraw­nie­nia pilota wycie­czek lub wykła­dowcy i min. 5 lat prak­tyki.
 • posia­dać wykształ­ce­nie wyż­sze w zakre­sie zwią­za­nym z pro­ble­ma­tyką szko­le­nia
 • być pra­cow­ni­kiem eta­to­wym DIT

3. Dol­no­ślą­ska Izba Tury­styki może odwo­łać członka komi­sji egza­mi­na­cyj­nej w każ­dym cza­sie:

 • na jego wnio­sek lub na wnio­sek Zarządu DiT
 • w razie nie­uspra­wie­dli­wio­nego nie wyko­ny­wa­nia przez niego obo­wiąz­ków lub rażąco nie­dba­łego ich wyko­ny­wa­nia.

4. Zarząd DIT w celu prze­pro­wa­dze­nia egza­minu dla pilo­tów wycie­czek powo­łuje zespół egza­mi­na­cyjny.
5. W skład zespołu egza­minacyjnego wcho­dzi trzech egza­mi­na­torów, w tym prze­wod­ni­czący tego zespołu egza­minacyjnego oraz sekre­tarz, który jest odpo­wie­dzialny za spo­rzą­dze­nie doku­mentacji z prze­biegu egza­minu.
6. Do zadań komi­sji należy:

 • przy­go­to­wa­nie pytań testo­wych egza­minu pisem­nego;
 • przy­go­to­wa­nie zesta­wów pytań egza­minu ust­nego;
 • okre­śle­nie zadań do reali­za­cji w ramach czę­ści prak­tycz­nej egza­minu;
 • prze­pro­wa­dze­nie egza­minu i wysta­wie­nie ocen;
 • spo­rzą­dze­nie pro­to­kołu z prze­pro­wa­dzo­nego egza­minu

7. Ter­min egza­minu wyzna­cza Zarząd Dol­no­ślą­skiej Izby Turystki oraz podaje go do wia­do­mo­ści nie póź­niej niż 30 dni przed pla­no­wa­nym dniem egza­minu.
8. Orga­ni­za­tor szko­le­nia o któ­rym mowa w niniej­szym doku­men­cie w §2 pkt. 1 ust. 3 ma obo­wią­zek zgło­sze­nia jego ter­minu i miej­sca do biura Dol­no­ślą­skiej Izby Tury­styki przed jego roz­po­czę­ciem.

 

§2. Postę­po­wa­nie egza­minacyjne

 

1. Do egza­minu na upraw­nie­nia pilota wycie­czek może przy­stą­pić osoba, która:

 • ukoń­czyła 18 lat;
 • ukoń­czyła szkołę śred­nią;
 • odbyła szko­le­nie teo­re­tyczne i prak­tyczne zgodne z pro­gra­mem zatwier­dzo­nym przez DIT, w sys­te­mie sta­cjo­nar­nym.

2. Do egza­minu dopusz­cza się osoby, które najpóź­niej w ter­mi­nie 14 dni przed egza­minem przed­sta­wiły w sie­dzi­bie Dol­no­ślą­skiej Izby Tury­styki dowód wnie­sie­nia opłaty egza­mi­na­cyj­nej oraz dowód toż­sa­mo­ści. Do 7 dni przed egza­minem jest moż­liwa zmiana jego ter­minu.
3. Część teo­re­tyczna egza­minu jest prze­pro­wa­dzana w for­mie pisem­nej i ust­nej.
4. Część teo­re­tyczną egza­minu prze­pro­wa­dza się w sali egza­mi­na­cyj­nej, w warun­kach umoż­li­wia­ją­cych egza­minowanym samo­dzielną pracę.
5. Egza­min dla pilo­tów wycie­czek odbywa się w ciągu 1 dnia.
6. Przed wej­ściem do sali egza­mi­na­cyj­nej osoba przy­stę­pu­jąca do egza­minu jest obo­wią­zana oka­zać doku­ment toż­sa­mo­ści.
7. Osoba spra­wu­jąca nad­zór nad pra­wi­dło­wym prze­bie­giem egza­minu może wyklu­czyć z egza­minu osobę, która pod­czas egza­minu korzy­stała z cudzej pomocy, posłu­gi­wała się nie­do­zwo­lo­nymi mate­ria­łami pomoc­ni­czymi, poma­gała innym uczest­ni­kom egza­minu lub w inny spo­sób zakłó­cała prze­bieg egza­minu.
8. Po zakoń­cze­niu egza­minu pisem­nego zda­jący może opu­ścić salę egza­minacyjną po uzy­ska­niu zgody osoby spra­wu­ją­cej nad­zór nad pra­wi­dło­wym prze­bie­giem egza­minu. Przed opusz­cze­niem sali zda­jący prze­ka­zuje pracę sekre­tarzowi komi­sji egza­mi­na­cyj­nej.
9. Część pisemna egza­minu trwa 45 minut i polega na roz­wią­za­niu testu skła­da­ją­cego się z 30 pytań jed­no­krot­nego wyboru.
10. Prace pisemne są ozna­czane kodem.
11. Każde pyta­nie testowe jest oce­niane w nastę­pu­jący spo­sób:

 • odpo­wiedź pra­wi­dłowa — 1 punkt;
 • odpo­wiedź niepra­wi­dłowa lub brak odpo­wie­dzi —0 punk­tów.

12. Warun­kiem zda­nia czę­ści pisem­nej egza­minu jest uzy­ska­nie co naj­mniej 20 punk­tów.
13. Do czę­ści ust­nej egza­minu dopusz­cza się osoby, które zali­czyły pozy­tyw­nie część pisemną egza­minu.
14. Część ustna egza­minu polega na udzie­le­niu odpo­wie­dzi na pyta­nia zamiesz­czone w wylo­so­wa­nym zesta­wie pytań. Każdy z zesta­wów składa się z trzech pytań.
15. Każdy egza­mi­na­tor oce­nia odręb­nie odpo­wiedź na każde pyta­nie, przy­zna­jąc od 2 do 5 punk­tów za odpo­wiedź pra­wi­dłową oraz 0 punk­tów za odpo­wiedź niepra­wi­dłową lub za brak odpo­wie­dzi.
16. Część ustną egza­minu uważa się za zdaną w razie uzy­ska­nia przez zda­ją­cego co naj­mniej 7 punk­tów obli­cza­nych jako suma punk­tów uzy­skana od każ­dego z egza­mi­na­torów.
17. Po zakoń­cze­niu czę­ści ust­nej egza­minu sekre­tarz komi­sji egza­mi­na­cyj­nej ogła­sza wyniki tej czę­ści. Do czę­ści prak­tycz­nej egza­minu dopusz­cza się osoby, które zali­czyły część teo­re­tyczną egza­minu.
18. Część prak­tyczna egza­minu składa się z zadań w licz­bie 3.
19. Zespół egza­mi­na­cyjny spo­rzą­dza pro­to­kół prze­biegu egza­minu, który pod­pi­sują wszy­scy człon­ko­wie zespo­łów egza­mi­na­cyjnych oraz sekre­tarz komi­sji egza­mi­na­cyj­nej. Pro­to­kół prze­biegu egza­minu obej­muje w szcze­gól­no­ści: listę osób, które zgło­siły się na egza­min, oceny wysta­wione przez każ­dego egza­mi­na­tora oraz uzgod­nioną ocenę łączną, a także uwagi zgła­szane w trak­cie trwa­nia egza­minu przez jego uczest­ni­ków.
20. Oso­bie, która zdała egza­min na pilota wycie­czek, wydaje się legi­ty­ma­cję i iden­ty­fi­ka­tor. Na życze­nie zain­te­re­so­wa­nego wydaje się cer­ty­fi­kat płatny dodat­kowo kwotą 10 zł.
21. Osoba, która nie zdała czę­ści pisem­nej, ust­nej lub prak­tycz­nej egza­minu, może wystą­pić o ponowne dopusz­cze­nie do każ­dej z czę­ści egza­minu po upły­wie 30 dni od dnia, w któ­rym ogło­szono wyniki egza­minu. Mak­sy­mal­nie 3 razy.
22. Opłata za egza­min osób ubie­ga­ją­cych się o upraw­nie­nia pilota i rezy­denta wycie­czek, wynosi:

 • 120 zł — za część teo­re­tyczną egza­minu osób ubie­ga­ją­cych się o upraw­nie­nia pilota wycie­czek;
 • 80 zł — za część prak­tyczną egza­minu osób ubie­ga­ją­cych się o upraw­nie­nia pilota wycie­czek;

23. Opłaty wnie­sio­nej przez osobę, która nie przy­stą­piła do egza­minu, nie zwraca się.
24. Opłata za część prak­tyczną egza­minu w przy­padku nie­do­pusz­cze­nia do tej czę­ści egza­minu pod­lega zwro­towi.
25. Za prze­pro­wa­dze­nie czę­ści teo­re­tycznej egza­minu dla osób ubie­ga­ją­cych się o upraw­nie­nia pilota wycie­czek, egza­mi­na­torowi przy­słu­guje wyna­gro­dze­nie w wyso­ko­ści 20 zł za jedną egza­minowaną osobę.
26. Za prze­pro­wa­dze­nie czę­ści prak­tycz­nej egza­minu: pilota wycie­cze — egza­mi­na­torowi przy­słu­guje wyna­gro­dze­nie w wyso­ko­ści 20 zł za jedną egza­minowaną osobę.
27. Zarząd DiT na żąda­nie osoby bio­rą­cej udział w egza­minie wyda potwier­dze­nie doko­na­nia wpłat wska­za­nych w niniej­szym doku­men­cie, w for­mie fak­tury VAT.
28. Nada­nie upraw­nień prze­wod­nika tury­stycz­nego i pilota wycie­czek doku­mentuje się poprzez wyda­nie odpo­wied­niej legi­ty­ma­cji i iden­ty­fi­ka­tora.
29. Ewi­den­cję nada­nych upraw­nień pilota wycie­czek pro­wa­dzi Dol­no­ślą­ska Izba Tury­styki.
30. Pro­to­koły z prze­pro­wa­dzo­nych egza­minów sta­no­wią doku­mentację prze­cho­wy­waną przez Dol­no­ślą­ską Izbę Tury­styki.
31. Uczest­nik egza­minu wyraża zgodę na prze­twa­rza­nie, wyko­rzy­sty­wa­nie jego, danych oso­bo­wych do celów zwią­za­nych z prze­pro­wa­dzanym egza­minem. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych pozo­staje Dol­no­ślą­ska Izba Tury­styki z sie­dzibą przy ul. Piłsudskiego 66,  50-020 Wrocław. Uczest­nik egza­minu ma prawo wglądu do swo­ich danych oso­bo­wych ich popra­wia­nia oraz żąda­nia ich usu­nię­cia.
32. Uczest­nik może wyra­zić zgodę na wyko­rzy­sty­wa­nie jego wize­runku oraz prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­tora – Dol­no­ślą­ską Izbę Tury­styki, w celu ich zamiesz­cze­nia na stro­nie inter­ne­to­wej Admi­ni­stra­tora www.dit.wroc.pl jako infor­ma­cję o zdo­by­tych przez uczest­nika upraw­nie­niach.
33. Okre­śla się wzór legi­ty­ma­cji i iden­ty­fi­ka­tora (czy cer­ty­fi­katu). Wzór legi­ty­ma­cji i iden­ty­fi­ka­tora sta­nowi Załącz­nik nr 1

 

PLIKI DO POBRANIA