PODSTAWOWE INFORMACJE

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel metus hendrerit, aliquam turpis a, fermentum turpis. Quisque ullamcorper blandit mauris, vitae fermentum felis efficitur nec. Fusce accumsan, dolor at pretium aliquet, sapien nulla dignissim neque, vel rutrum magna diam dignissim nulla. Pellentesque scelerisque libero non lectus tincidunt pulvinar. Sed elementum purus vitae metus congue hendrerit. Proin velit mauris, suscipit eu pharetra id, mollis vel leo. In velit arcu, tempor pulvinar quam a, tincidunt rhoncus ex. Donec placerat neque libero, ac molestie odio ullamcorper at. Nulla cursus neque quis elit auctor, pulvinar auctor tellus fringilla. In at erat non magna aliquam convallis non non risus.

Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Morbi elit augue, congue ac pellentesque sit amet, facilisis in lectus. Maecenas consequat sapien eu ex ultricies, ut elementum libero porttitor. Vivamus lobortis nisi sed luctus semper. Maecenas ut sagittis risus. Nullam nec magna vitae elit fermentum consectetur. Aliquam cursus, lacus eget maximus viverra, sapien ante dignissim ex, eget mattis mauris velit sit amet metus. Morbi sed suscipit velit, nec varius diam. Aliquam erat volutpat. Nulla interdum dolor id fermentum pulvinar. Duis quis leo pretium, tempor sem ac, varius mauris. Phasellus vehicula pharetra consectetur. Cras ultricies vel metus at efficitur. Proin laoreet venenatis magna, ut convallis elit scelerisque et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent vel metus hendrerit, aliquam turpis a, fermentum turpis. Quisque ullamcorper blandit mauris, vitae fermentum felis efficitur nec. Fusce accumsan, dolor at pretium aliquet, sapien nulla dignissim neque, vel rutrum magna diam dignissim nulla. Pellentesque scelerisque libero non lectus tincidunt pulvinar. Sed elementum purus vitae metus congue hendrerit. Proin velit mauris, suscipit eu pharetra id, mollis vel leo. In velit arcu, tempor pulvinar quam a, tincidunt rhoncus ex. Donec placerat neque libero, ac molestie odio ullamcorper at. Nulla cursus neque quis elit auctor, pulvinar auctor tellus fringilla. In at erat non magna aliquam convallis non non risus.

 

REGULAMIN EGZAMINU

 

 

§1. Komi­sja egza­minacyjna

1. Zarząd DIT powo­łuje Komi­sję egza­minacyjną ds. pilo­tów wycie­czek i rezy­den­tów w skła­dzie:

 • przewodniczący;
 • zastępca prze­wod­ni­czą­cego;
 • człon­ko­wie

2. Kan­dy­daci na człon­ków komi­sji egza­mi­na­cyj­nej są obo­wią­zani speł­niać nastę­pu­jące kry­te­ria:

 • posia­dać upraw­nie­nia pilota wycie­czek lub wykła­dowcy i min. 5 lat prak­tyki.
 • posia­dać wykształ­ce­nie wyż­sze w zakre­sie zwią­za­nym z pro­ble­ma­tyką szko­le­nia
 • być pra­cow­ni­kiem eta­to­wym DIT

3. Dol­no­ślą­ska Izba Tury­styki może odwo­łać członka komi­sji egza­mi­na­cyj­nej w każ­dym cza­sie:

 • na jego wnio­sek lub na wnio­sek Zarządu DiT
 • w razie nie­uspra­wie­dli­wio­nego nie wyko­ny­wa­nia przez niego obo­wiąz­ków lub rażąco nie­dba­łego ich wyko­ny­wa­nia.

4. Zarząd DIT w celu prze­pro­wa­dze­nia egza­minu dla pilo­tów wycie­czek powo­łuje zespół egza­mi­na­cyjny.
5. W skład zespołu egza­minacyjnego wcho­dzi trzech egza­mi­na­torów, w tym prze­wod­ni­czący tego zespołu egza­minacyjnego oraz sekre­tarz, który jest odpo­wie­dzialny za spo­rzą­dze­nie doku­mentacji z prze­biegu egza­minu.
6. Do zadań komi­sji należy:

 • przy­go­to­wa­nie pytań testo­wych egza­minu pisem­nego;
 • przy­go­to­wa­nie zesta­wów pytań egza­minu ust­nego;
 • okre­śle­nie zadań do reali­za­cji w ramach czę­ści prak­tycz­nej egza­minu;
 • prze­pro­wa­dze­nie egza­minu i wysta­wie­nie ocen;
 • spo­rzą­dze­nie pro­to­kołu z prze­pro­wa­dzo­nego egza­minu

7. Ter­min egza­minu wyzna­cza Zarząd Dol­no­ślą­skiej Izby Turystki oraz podaje go do wia­do­mo­ści nie póź­niej niż 30 dni przed pla­no­wa­nym dniem egza­minu.
8. Orga­ni­za­tor szko­le­nia o któ­rym mowa w niniej­szym doku­men­cie w §2 pkt. 1 ust. 3 ma obo­wią­zek zgło­sze­nia jego ter­minu i miej­sca do biura Dol­no­ślą­skiej Izby Tury­styki przed jego roz­po­czę­ciem.

 

§2. Postę­po­wa­nie egza­minacyjne

 

1. Do egza­minu na upraw­nie­nia pilota wycie­czek może przy­stą­pić osoba, która:

 • ukoń­czyła 18 lat;
 • ukoń­czyła szkołę śred­nią;
 • odbyła szko­le­nie teo­re­tyczne i prak­tyczne zgodne z pro­gra­mem zatwier­dzo­nym przez DIT, w sys­te­mie sta­cjo­nar­nym.

2. Do egza­minu dopusz­cza się osoby, które najpóź­niej w ter­mi­nie 14 dni przed egza­minem przed­sta­wiły w sie­dzi­bie Dol­no­ślą­skiej Izby Tury­styki dowód wnie­sie­nia opłaty egza­mi­na­cyj­nej oraz dowód toż­sa­mo­ści. Do 7 dni przed egza­minem jest moż­liwa zmiana jego ter­minu.
3. Część teo­re­tyczna egza­minu jest prze­pro­wa­dzana w for­mie pisem­nej i ust­nej.
4. Część teo­re­tyczną egza­minu prze­pro­wa­dza się w sali egza­mi­na­cyj­nej, w warun­kach umoż­li­wia­ją­cych egza­minowanym samo­dzielną pracę.
5. Egza­min dla pilo­tów wycie­czek odbywa się w ciągu 1 dnia.
6. Przed wej­ściem do sali egza­mi­na­cyj­nej osoba przy­stę­pu­jąca do egza­minu jest obo­wią­zana oka­zać doku­ment toż­sa­mo­ści.
7. Osoba spra­wu­jąca nad­zór nad pra­wi­dło­wym prze­bie­giem egza­minu może wyklu­czyć z egza­minu osobę, która pod­czas egza­minu korzy­stała z cudzej pomocy, posłu­gi­wała się nie­do­zwo­lo­nymi mate­ria­łami pomoc­ni­czymi, poma­gała innym uczest­ni­kom egza­minu lub w inny spo­sób zakłó­cała prze­bieg egza­minu.
8. Po zakoń­cze­niu egza­minu pisem­nego zda­jący może opu­ścić salę egza­minacyjną po uzy­ska­niu zgody osoby spra­wu­ją­cej nad­zór nad pra­wi­dło­wym prze­bie­giem egza­minu. Przed opusz­cze­niem sali zda­jący prze­ka­zuje pracę sekre­tarzowi komi­sji egza­mi­na­cyj­nej.
9. Część pisemna egza­minu trwa 45 minut i polega na roz­wią­za­niu testu skła­da­ją­cego się z 30 pytań jed­no­krot­nego wyboru.
10. Prace pisemne są ozna­czane kodem.
11. Każde pyta­nie testowe jest oce­niane w nastę­pu­jący spo­sób:

 • odpo­wiedź pra­wi­dłowa — 1 punkt;
 • odpo­wiedź niepra­wi­dłowa lub brak odpo­wie­dzi —0 punk­tów.

12. Warun­kiem zda­nia czę­ści pisem­nej egza­minu jest uzy­ska­nie co naj­mniej 20 punk­tów.
13. Do czę­ści ust­nej egza­minu dopusz­cza się osoby, które zali­czyły pozy­tyw­nie część pisemną egza­minu.
14. Część ustna egza­minu polega na udzie­le­niu odpo­wie­dzi na pyta­nia zamiesz­czone w wylo­so­wa­nym zesta­wie pytań. Każdy z zesta­wów składa się z trzech pytań.
15. Każdy egza­mi­na­tor oce­nia odręb­nie odpo­wiedź na każde pyta­nie, przy­zna­jąc od 2 do 5 punk­tów za odpo­wiedź pra­wi­dłową oraz 0 punk­tów za odpo­wiedź niepra­wi­dłową lub za brak odpo­wie­dzi.
16. Część ustną egza­minu uważa się za zdaną w razie uzy­ska­nia przez zda­ją­cego co naj­mniej 7 punk­tów obli­cza­nych jako suma punk­tów uzy­skana od każ­dego z egza­mi­na­torów.
17. Po zakoń­cze­niu czę­ści ust­nej egza­minu sekre­tarz komi­sji egza­mi­na­cyj­nej ogła­sza wyniki tej czę­ści. Do czę­ści prak­tycz­nej egza­minu dopusz­cza się osoby, które zali­czyły część teo­re­tyczną egza­minu.
18. Część prak­tyczna egza­minu składa się z zadań w licz­bie 3.
19. Zespół egza­mi­na­cyjny spo­rzą­dza pro­to­kół prze­biegu egza­minu, który pod­pi­sują wszy­scy człon­ko­wie zespo­łów egza­mi­na­cyjnych oraz sekre­tarz komi­sji egza­mi­na­cyj­nej. Pro­to­kół prze­biegu egza­minu obej­muje w szcze­gól­no­ści: listę osób, które zgło­siły się na egza­min, oceny wysta­wione przez każ­dego egza­mi­na­tora oraz uzgod­nioną ocenę łączną, a także uwagi zgła­szane w trak­cie trwa­nia egza­minu przez jego uczest­ni­ków.
20. Oso­bie, która zdała egza­min na pilota wycie­czek, wydaje się legi­ty­ma­cję i iden­ty­fi­ka­tor. Na życze­nie zain­te­re­so­wa­nego wydaje się cer­ty­fi­kat płatny dodat­kowo kwotą 10 zł.
21. Osoba, która nie zdała czę­ści pisem­nej, ust­nej lub prak­tycz­nej egza­minu, może wystą­pić o ponowne dopusz­cze­nie do każ­dej z czę­ści egza­minu po upły­wie 30 dni od dnia, w któ­rym ogło­szono wyniki egza­minu. Mak­sy­mal­nie 3 razy.
22. Opłata za egza­min osób ubie­ga­ją­cych się o upraw­nie­nia pilota i rezy­denta wycie­czek, wynosi:

 • 120 zł — za część teo­re­tyczną egza­minu osób ubie­ga­ją­cych się o upraw­nie­nia pilota wycie­czek;
 • 80 zł — za część prak­tyczną egza­minu osób ubie­ga­ją­cych się o upraw­nie­nia pilota wycie­czek;

23. Opłaty wnie­sio­nej przez osobę, która nie przy­stą­piła do egza­minu, nie zwraca się.
24. Opłata za część prak­tyczną egza­minu w przy­padku nie­do­pusz­cze­nia do tej czę­ści egza­minu pod­lega zwro­towi.
25. Za prze­pro­wa­dze­nie czę­ści teo­re­tycznej egza­minu dla osób ubie­ga­ją­cych się o upraw­nie­nia pilota wycie­czek, egza­mi­na­torowi przy­słu­guje wyna­gro­dze­nie w wyso­ko­ści 20 zł za jedną egza­minowaną osobę.
26. Za prze­pro­wa­dze­nie czę­ści prak­tycz­nej egza­minu: pilota wycie­cze — egza­mi­na­torowi przy­słu­guje wyna­gro­dze­nie w wyso­ko­ści 20 zł za jedną egza­minowaną osobę.
27. Zarząd DiT na żąda­nie osoby bio­rą­cej udział w egza­minie wyda potwier­dze­nie doko­na­nia wpłat wska­za­nych w niniej­szym doku­men­cie, w for­mie fak­tury VAT.
28. Nada­nie upraw­nień prze­wod­nika tury­stycz­nego i pilota wycie­czek doku­mentuje się poprzez wyda­nie odpo­wied­niej legi­ty­ma­cji i iden­ty­fi­ka­tora.
29. Ewi­den­cję nada­nych upraw­nień pilota wycie­czek pro­wa­dzi Dol­no­ślą­ska Izba Tury­styki.
30. Pro­to­koły z prze­pro­wa­dzo­nych egza­minów sta­no­wią doku­mentację prze­cho­wy­waną przez Dol­no­ślą­ską Izbę Tury­styki.
31. Uczest­nik egza­minu wyraża zgodę na prze­twa­rza­nie, wyko­rzy­sty­wa­nie jego, danych oso­bo­wych do celów zwią­za­nych z prze­pro­wa­dzanym egza­minem. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych pozo­staje Dol­no­ślą­ska Izba Tury­styki z sie­dzibą przy ul. Świd­nic­kiej 39, 50-029 Wro­cław, ofi­cyna I pię­tro pok. 1. Uczest­nik egza­minu ma prawo wglądu do swo­ich danych oso­bo­wych ich popra­wia­nia oraz żąda­nia ich usu­nię­cia.
32. Uczest­nik może wyra­zić zgodę na wyko­rzy­sty­wa­nie jego wize­runku oraz prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych przez Admi­ni­stra­tora – Dol­no­ślą­ską Izbę Tury­styki, w celu ich zamiesz­cze­nia na stro­nie inter­ne­to­wej Admi­ni­stra­tora www.dit.wroc.pl jako infor­ma­cję o zdo­by­tych przez uczest­nika upraw­nie­niach.
33. Okre­śla się wzór legi­ty­ma­cji i iden­ty­fi­ka­tora (czy cer­ty­fi­katu). Wzór legi­ty­ma­cji i iden­ty­fi­ka­tora sta­nowi Załącz­nik nr 1

 

PLIKI DO POBRANIA

 

Regulamin  Karta zgłoszenia   Zgoda na publikacje   Formularz Online