8 czerwca 2017 w Sali Konferencyjnej DIG  odbyło się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków DIT.

Po przyjęciu porządku obrad i wybraniu odpowiednich komisji, kol. Ciechanowski przedstawił sprawozdanie Zarządu DIT za okres maj 2015 do maja 2017. Sprawozdanie finansowe prezentowała Głowna Księgowa wraz ze Skarbnikiem Izby. Następnie  wystąpiła Komisja Rewizyjna DIT ze swoim sprawozdaniem i oceniła  działania Zarządu oraz finanse Izby. Po dyskusji na wniosek Komisji Rewizyjnej  zebrani udzieli absolutorium Zarządowi DIT. Przyjęto Uchwalę programową wraz z wnioskami  . Po zebraniu  odbył się wspólny lunch we włoskiej restauracji Vivere Italiano. Restauracja zgłosiła swój akces do DIT i członkowie Zarządu przegłosowali przyjęcie nowego członka w poczet DIT.