Spotkanie Konsultacyjne w sprawie Białej Księgi opracowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Spo­tka­nie odbę­dzie się w Sali Kon­fe­ren­cyj­nej Hotelu Euro­pej­ski Adres: Pił­sud­skiego 88, 50-017 Wro­cławw dniu 29.01.2020 o godz. 11,00–15,00. Do udziału zapra­szamy przed­sta­wi­cieli: Dol­no­ślą­skiej Izby Tury­styki Dol­no­ślą­skiej Orga­ni­za­cji Tury­styczne Prze­wod­ni­ków Sudec­kich Prze­wod­ni­ków Miej­skich i Tere­no­wych Hote­la­rzy Samo­rzą­dow­ców Spo­tka­nie odbę­dzie się w czę­ściach: Pre­zen­ta­cja zapi­sów Bia­łej Księgi – z-ca Dyrek­tora Depar­ta­mentu Tury­styki, Mini­ster­stwo Rozwoju – […]

Czytaj więcej →