Spotkanie Konsultacyjne w sprawie Białej Księgi opracowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Spo­tka­nie odbę­dzie się w Sali Kon­fe­ren­cyj­nej Hotelu Euro­pej­ski Adres: Pił­sud­skiego 88, 50-017 Wro­cław
w dniu 29.01.2020 o godz. 11,00–15,00.

Do udziału zapra­szamy przed­sta­wi­cieli:

  • Dol­no­ślą­skiej Izby Tury­styki
  • Dol­no­ślą­skiej Orga­ni­za­cji Tury­styczne
  • Prze­wod­ni­ków Sudec­kich
  • Prze­wod­ni­ków Miej­skich i Tere­no­wych
  • Hote­la­rzy
  • Samo­rzą­dow­ców

Spo­tka­nie odbę­dzie się w czę­ściach:

  1. Pre­zen­ta­cja zapi­sów Bia­łej Księgi – z-ca Dyrek­tora Depar­ta­mentu Tury­styki, Mini­ster­stwo Rozwoju – pan Domi­nik Borek
  2. Panel dys­ku­syjny – przed­sta­wi­ciel Mini­ster­stwa Rozwoju, przed­sta­wi­ciel UMWD, przed­sta­wi­ciele DOT i DIT, przed­sta­wi­ciel nauki (5 + pro­wa­dzący)
  3. Dysku­sja ple­narna (będzie naprawdę sporo czasu na dys­ku­sję)
  4. Pod­su­mo­wa­nie i wnio­ski.

W trak­cie: prze­rwa kawowa oraz na zakoń­cze­nie poczę­stu­nek.

Liczymy na Pań­stwa nie­za­wodny udział.

Zapisy:

[contact-form-7 id=”6060″ title=”Spotkanie_Konsultacyjne_29_01_20″]