Spotkanie w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które odbyło się w dniu 19 lipca 2018 r. poświęcone zostało organizacji lotów czarterowych oraz współpracy przedsiębiorców branży turystycznej w realiach znowelizowanej ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Ze względu na organizatorów spotkania szczególny nacisk położony został na kwestie związane z ochroną pasażerów- konsumentów usług turystycznych.

Wśród zaproszonych przez Prezesa Urzędu gości byli: Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, Poseł Małgorzata Wassermann oraz przedstawiciele linii lotniczych, urzędu lotnictwa cywilnego, organizatorów turystyki (w tym najwięksi przedsiębiorcy rynku usług turystycznych).

W pierwszej części spotkania omówione zostały zmiany definiowania pojęć ustawowych, w tym podmiotów podlegających znowelizowanym przepisom, jak i wyłączonych spod reżimu ustawowego. Podsumowano również dotychczasowe funkcjonowanie Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, jednocześnie podkreślając, że od zmian systemu zabezpieczeń nie wystąpiło żadne zdarzenia związane z upadkiem biura podróży, które wymagałoby użycia środków z funduszu.

Przedstawiciele linii lotniczych (LOT, Ryanair, Small Planet Airlines oraz Enter Air) przedłożyli specyfikę organizacji lotów czarterowych oraz współpracy z organizatorami turystyki i agentami. Podkreślono zwiększającą się świadomość konsumencką w przedmiocie uprawnień pasażerów opóźnionego lub odwołanego lotu, jak również uprawnień do odszkodowań.

Zauważalnym dla przedstawicieli Izby Turystyki RP jest problem zbyt niskiego rozwiązywania sporów powstałych na linii konsument, przedsiębiorca turystyczny, w sposób polubowny. Zdaniem Zarządu Izby oraz jej przedstawiciela na spotkaniu powyższa kwestia wymaga znacznie większego zaangażowania strony publicznej i to zarówno w organizację systemów polubownego rozwiązywania sporu (ADR) jak i przede wszystkim jego promocji.

Pamiętając doświadczenia sporów z kancelariami prawnymi, które działając pod hasłami ochrony konsumentów wytaczały pozwy o uznanie postanowień warunków uczestnictwa za klauzule niedozwolone, podkreśliliśmy zauważalne zagrożenie powtórzenia się lawiny pozwów ze strony kancelarii proponujących reprezentowanie w sprawach o odszkodowania za opóźnione loty. Celem zapobieżenia tej negatywnej sytuacji przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej ochrony dla podróżnych przedstawiciele ITRP przygotowują program polubownego rozstrzygania zaistniałych sporów dostępnego natychmiastowo. Takie działanie doprowadzi nie tylko do zwiększenia świadomości konsumentów ale przede wszystkim może walnie przyczynić się do zmniejszenia ewentualnej ilości roszczeń kierowanych za pośrednictwem kancelarii prawnych.

Dlatego też Izba Turystyki RP zdecydowała się na zwiększenie wszelkich działań celem osiągnięcia powyższego celu. Reprezentantem ITRP na spotkaniu był Doradca Prezesa kol. Marcin Papiernik