EGZAMIN CERTYFIKUJĄCY DIT :
PILOTA WYCIECZEK I REZYDENTÓW BIUR PODRÓŻY

 

Szanowni Państwo
W dniu 16.06.2018r. (sobota)  od godz. 09.00  zostanie przeprowadzony egzamin certyfikujący :
Pilot Wycieczek i Rezydent Biur Podróży.

Wypełniony druk zgłoszenia  i przesyłamy na adres: lub zgłoszenie wypełnione on-line na stronie  www.dit.wroc.pl (zakładka piloci – przewodnicy – egzamin pilocki)

Minimalna liczba uczestników egzaminu: 10 osób.

Opłata w wysokości : 200 zł (egzamin, legitymacja, identyfikator) na konto DIT (patrz formularz zgłoszenia).

Do egza­minu dopusz­cza się osoby, które najpóź­niej w ter­mi­nie 14 dni przed egza­minem  przed­sta­wiły w sie­dzi­bie Dol­no­ślą­skiej Izby Tury­styki dowód wnie­sie­nia opłaty egza­mi­na­cyj­nej
oraz dowód toż­sa­mo­ści.  Do 7 dni przed egza­minem jest moż­liwa zmiana jego ter­minu.

Ostateczny termin zgłoszenia i dokonania wpłaty na egzamin do dnia 01.06.2018r. z dopiskiem Egzamin Pilota Wycieczek 16.06.2018r. + imię i nazwisko

Dolnośląska Izba Turystyki

ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław,
oficyna I piętro pok.1
tel/fax (071) 341-03-70


NIP: 897-16-80-007 Regon: 932892853
Konto: Bank Zachodni WBK SA 42 1090 2398 0000 0001 0399 4175


Zapraszamy słuchaczy szkoleń i pracowników biur podróży.