Katowice, 17 marca 2016r.

 

Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej

Dotyczy projektu utworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Bogaty dorobek prac legislacyjnych związanych z powołaniem Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego pozwala na stwierdzenie, że przesłanką dla utworzenia funduszu była początkowo konieczność dostosowania prawa krajowego do postanowień unijnej dyrektywy 90/314, jednakże ze względu na zwiększenie liczby upadłości podmiotów świadczących usługi w branży turystycznej w roku 2012, wysoce zauważalnym stało się odwoływanie w dyskusji publicznej na potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa turystów na wypadek ogłoszenia niewypłacalności biur podróży.

 

Obecnie obowiązująca ustawa o usługach turystycznych nakłada na przedsiębiorców działających w branży turystycznej obowiązek posiadania zabezpieczeń w formie polisy ubezpieczeniowej lub gwarancji. Jako przedstawiciele branży turystycznej zauważamy, ze ta druga forma zabezpieczenia w praktyce cieszy się znacznie większą popularnością .

 

Tym bardziej nie sposób w kontekście nowych rozwiązań obejmujących zabezpieczenie rynku turystycznego nie zauważyć dokonanego w 2013r. znaczącego zwiększenia kwot minimalnych gwarancji ubezpieczeniowych, który przedłożył się na ustabilizowanie sytuacji na rynku usług turystycznych w przedmiocie zabezpieczenia turystów na wypadek niewypłacalności biura.

 

Izba Turystyki RP od początku stała na stanowisku, że wszelkie zmiany dotyczące branży nie mogą być wprowadzone w oderwaniu od całkowitego znowelizowania ustawy o usługach turystycznych, tym bardziej martwi nas fakt, że najnowsza propozycja zmian powiela ten negatywny schemat. Podczas szeregu spotkań,3 które odbyły się w związku z projektowanymi zmianami wykazywaliśmy, że największym zagrożeniem dla stabilności funkcjonowania branży jest współistnienie obok przedsiębiorców działających w zgodzie z przepisami ustawy o usługach turystycznych, szarej strefy szeroko rozumianych podmiotów świadczących usługi turystyczne, których nowe uregulowania nie obejmą.

 

Nałożenie nowego obciążenia w rozmiarze od 6,5 zł do 12,5 zł na podmioty działające zgodnie z ustawą o usługach turystycznych przedkłada się na zagrożenie zwiększenia rozrostu szarej strefy ze względu na konkurencyjność cen. W konsekwencji może doprowadzić do wynaturzenia założeń twórców turystycznego funduszu gwarancyjnego, gdyż w najnowszej propozycji zmian po raz kolejny nie przewidziano sytuacji w której nastąpi znacząca redukcja podmiotów działających w oparciu o ustawę o usługach turystycznych co wymusi na organie prowadzącym TFG zwiększenia składek na istniejących płatnikach.

 

Mając na uwadze powyższe należy uznać za wysoce niewiarygodne by przedłożona kalkulacja gromadzenia kapitału przez TFG odzwierciedlała rzeczywistość, zwłaszcza że już na etapie prac projektowych nie uwzględniono zagrożenia redukcji podmiotów objętych jej reżimem (np. poprzez przejście do tzw. szarej strefy).

 

Wysoce niezrozumiałym pozostaje również przedłożona kalkulacja z której wynika, że Turystyczny Fundusz Gwarancyjny będzie generował w I roku działalności koszty na poziomie 2.000.000,00 zł, w drugim 4.000.000,00 zł a w trzecim 6.000.000,00 zł. W sytuacji w której TFG pozostaje powiązany z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym i działa w oparciu o istniejące struktury profesjonalnego podmiotu tak wysokie koszty działalności nie znajdują uzasadnia.

 

Dodatkowo należy podkreślić, że obecnie Dyrektywa 90/314, która początkowo stanowiła przesłankę dla powołania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego została znowelizowana a zwiększenie kwot zabezpieczeń minimalnych znacząco zredukowało negatywne aspekty upadłości przedsiębiorców branży turystycznej.

 

Dlatego też należy z całą mocą stwierdzić, że kolejna odsłona propozycji wprowadzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego ponownie pomija istotne zagrożenia dla branży jakimi jest istnienie szarej strefy. Z tego też powodu Izba Turystyki RP konsekwentnie pozostaje na swoim stanowisku, że bezzasadnym jest wprowadzanie nowych form zabezpieczeń dla branży bez zmieniania podstawowej ustawy o usługach turystycznych.

 

Marek Ciechanowski Prezes ITRP