Poznańskie Międzynarodowe Targi Turystyczne Tour Salon 2012 były także okazją do poważnej rozmowy na temat nurtujących branżę problemów.
Temu celowi służyła m.in zorganizowana na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniu 25 października b.r. przez Izbę Turystyki RP oraz Dolnośląską Izbę Turystyki konferencja „Klauzule niedozwolone – niezbędna współpraca z Urzędem Ochrony Konsumentów i Konkurencji (UOKiK)”.

Tytułowe „klauzule niedozwolone” dość mocno dały się we znaki wielu organizatorom, dlatego wielu z nich chętnie wzięło udział w tej konferencji.
Ze strony UOKiK w konferencji wziął udział p. Jarosław Kruger- Dyrektor Delegatury UOKiK w Poznaniu.
Spotkanie otworzył Vice-Prezes ITRP, a jednocześnie Prezes Dolnośląskiej Izby Turystyki – Marek Ciechanowski. Wprowadzenie do tematyki ochrony konkurencji i konsumentów oraz prowadzenie dalszej dyskusji przekazał on następnie Aleksandrowi Soberze z Dolnośląskiej Izby Turystyki. Na podstawie raportu UOKiK z przeprowadzonych w ostatnich latach kontroli biur podróży stwierdzono, iż skala problemu co prawda uległa znacznemu zmniejszeniu ( 16 z 35 rekontrolowanych biur miało prawidłowe wzorce a kolejne 18 niewielkie już usterki), jednak niemal równocześnie wpisano kolejnych 20 klauzul niedozwolonych do Rejestru Klauzul, który przestaje być czytelny nawet dla prawników. Dyrektor Kruger w obszernym wystąpieniu, przybliżył tematykę kontroli i klauzul z punktu widzenia UOKiK i jednocześnie omówił zawarte w Ustawie o Ochronie Konkurencji i Konsumentów (z 16.02.2007) możliwości uniknięcia sankcji przez kontrolowanych przedsiębiorców . Stwierdził też iż nie ma obecnie prostych sposobów uproszczenia liczącego 940 stron Rejestru Klauzul, wobec negatywnej opinii Sądu Najwyższego w tej sprawie, gdyż wpisy są efektem prawomocnych wyroków Sądu Ochrony Konkurencji i konsumentów i nie można ich wymazać z Rejestru bez zmian systemowych.
Dyrektor poznańskiego UOKiK poinformował jednocześnie, iż tylko ok. 10% klauzul wpisano na wniosek UOKiK a pozostałe są wnioskami innych organów i stowarzyszeń konsumenckich . W tym zakresie są również pozytywne dla branży turystycznej informacje w sprawie jednego ze stowarzyszeń, jakoby reprezentującego interesy konsumentów a którego intencje poddawała w wątpliwość nasza branża. Niedawny pozew w/w stowarzyszenia do SOKiK został odrzucony z dosadnym uzasadnieniem poddającym w wątpliwość etyczność postępowania powoda, co zresztą jest w pełni zgodne z odczuciami branży turystycznej.
W wystąpieniach dyskutantów dominowała opinia o braku zrozumienia i elastyczności oraz woli współpracy ze strony OUKiK wobec przedsiębiorców. Podkreślano również, że z czasem odstąpiono od pouczeń i pisemnych żądań na rzecz natychmiastowego karania przedsiębiorców.
W konkluzji konferencji stwierdzono, że o ile bezpośrednia współpraca Izb Turystyki z UOKiK jest mało prawdopodobna ze względu na zasadniczą rozbieżność celów działania, o tyle możliwa jest bieżąca wymiana informacji ułatwiająca pracę obu stronom .