W dniu 16 lipca 2009 roku odbyło się spotkanie Zarządu Dolnośląskiej Izby Turystyki z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego odpowiedzialnymi za Regionalny Program Operacyjny, którym przewodniczył z-ca Dyrektora Wydziału Pan Sławomir Sobieszek.

Omówiono szczegółowo priorytet 6.4 Turystyka kulturowa pod nazwą „Projekty dotyczące budowy i modernizacji punktów informacji turystycznej związanej z turystyką kulturową wraz z niezbędnym sprzętem i wyposażeniem” . Zajęcie się tym projektem spowodowane jest potrzebą stworzenia Regionalnej Informacji Turystycznej we Wrocławiu i otworzenie przedstawiclstw w większości miast dolnośląskich Do tej pory funkcjonują tylko nieliczne informacje turystyczne i mają one lokalny wymiar. Nie istnieje zintegrowany system informacyjny Dolnego Śląska branży turystycznej promujący nasz region. W projekcie alokacja środków jest znacząca i wynosi 9 356 090 PLN. Projekty należy składać do października 2009. Wymaga to jednak wspóldziałania wielu partnerów, w tym głównie samorządów gminnych, które muszą zabezpieczyć lokale do obsługi turysty. Kolejnym zagadnieniem jest priorytet 6.5 Działania wspierające kulturę turystyczną i kulturową pod nazwą „Projekty dotyczące e-usług w dziedzinieb turystyki i kultury”. Konkurs na te projekty zostanie powtórzony, ponieważ w maju 2009 zostały wykorzystane tylko środki w 8% na ogólną sumę 14 741 790 PLN przewidzianą w priorytecie. Zarząd DIT zadeklarował chęć koordynacji działań przy realizacji w/w projektów i poszukiwanie partnerów.