* Pola wymagane / Required fields

Charakterystyka osobowa / Personal characteristics:Pliki/File: jpg, png | Wielkość / Size: max 2MB |Nazwa / File name: Nazwisko / Name

2. Dane kontaktowe / Contact


Informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych
Details of Professional qualifications


Licencja pilota wycieczek i rezydenta biur podróży:
License of tour leader and a resident of travel agencies:

Kurs pilota i rezydenta biura podróży:
Course of tour leader and a resident of travel agencies:

Zgody / consents* Niniejsza zgoda obejmuje publikację danych wskazanych w niniejszym formularzu oraz zdjęć na
stronie internetowej Dolnośląskiej Izby Turystyki pod adresem: www.dit.wroc.pl. Wizerunek może
być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowanie i kompozycji,
z tym zastrzeżeniem, że wizerunek ten nie może być rozpowszechniany w zestawieniu
z informacjami lub komentarzami stawiającymi osobę w negatywnym świetle. Osoba której dane
dotyczą może dokonywać weryfikacji poprawności przekazanych danych, dokonywać zmiany danych
lub też żądać ich usunięcia. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych
osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz.883.), Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych –
Art.81 i 83 (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji dnia 29 kwietnia 2004r. (Dz. U. Z 2004 r. Nr 100, poz. 1024.) w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych, Kodeks Cywilny – Art. 23 i 24 (Dz. U. 1964 nr 16 poz.93.)*

* This consent includes the publishing of data from this form and photos on Lower Silesian Chamber
of Tourism’s website at the following address: www.dit.wroc.pl. The image can be used for various
forms of electronic picture processing, framing and composition, with the proviso that the image
can’t be published with the information and the comment which present a person negatively. The
data can be verified and changed or deleted by the data subject. Legal basis: Act of 29 August
1997. The Personal Data Protection Act (Journal of Laws of the Republic of Poland 1997 No. 133
item 883.), The Law on Copyright and Related Rights - Art.81 and 83 (Journal of Laws of the
Republic of Poland 1994 No. 24, pos. 83), Regulation of the Minister of Internal Affairs and
administration on 29 April 2004. (Journal of Laws of the Republic of Poland 2004. No. 100, item.
1024) on the personal data processing documentation and technical and organizational conditions
which should be fulfilled by devices and systems used for the processing of personal data, the Civil
Code - Art. 23 and 24 (Journal of Laws of the Republic of Poland. No.16 poz.93.)*