Dobra wiadomość dla organizatorów turystyki. Ministerstwo Finansów wprowadziło korzystną dla nich zmianę w przepisach dotyczących gwarancji ubezpieczeniowych.

Minister Finansów, 10 kwietnia 2020 r. wydał rozporządzenie, zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, W efekcie minimalne sumy gwarancyjne dla organizatorów turystyki zostały zmniejszone, co z pewnością ułatwi proces ich przedłużenia.

W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia na rzecz podróżnych związanej z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. poz. 2508) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

§ 14a. 1. Roczny przychód, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2, deklarowany na okres kolejnych 12 miesięcy na potrzeby określenia minimalnej wysokości sumy ubezpieczenia w roku obrotowym 2020 nie może być niższy niż 30% rocznego przychodu osiągniętego w roku obrotowym 2019.

2.Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, nie może być niższa niż suma określona na podstawie § 5-9.”
– można przeczytać w treści dokumentu.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a zatem w sobotę, 11 kwietnia.

Niestety, nie będzie możliwe wydłużenie/aneksowanie istniejącej gwarancji, o okres, w którym organizatorzy turystyki zostali zmuszeni do zawieszenia działań z powodu pandemii COVID-19, z uwagi na regulacje prawne.