Szanowni Państwo,

Marszałek Województwa Cezary Przybylski powołał Zespół do koordynowania prac w  zakresie turystyki ze skutkami wywołanymi przez koronawirusa. Przewodniczącym zespołu został Michał Bobowiec, który w Zarządzie Województwa odpowiada m.in. z turystykę.  

Szanowni Państwo, w związku z tym, że obecna sytuacja jest dynamiczna, a czas trwania pandemii oraz skutki dla całej branży są na ten moment niewiadome, to prośba o szybki informowanie się o ewentualnych zmianach.

Do zadań zespołu należy przyjmowanie postulatów oraz ich wypracowanie, a  następnie przekazanie ich do Ministerstwa. Dodatkowo monitorowanie bieżącej sytuacji oraz współpraca ze wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami ratowniczymi oraz branżą turystyczną. 

Proponuję abyśmy pracowali zdalnie za pośrednictwem mail, można utworzyć grupę na WhatsApp oraz zorganizowanie telekonferencji. 

Mamy świadomość, że Ministerstwo otrzymuje już różne propozycje z branży turystycznej. Niemniej chcemy, aby ten Zespół wypracował jeden wspólny dokument i będzie to głos Dolnego Śląska.​

ZARZĄDZENIE

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

w sprawie powołania Zespołu do koordynowania prac w zakresie turystyki w  związku ze skutkami wywołanymi przez koronawirusa COVID-19

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o  samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.) w  związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz w celu przeciwdziałania COVID-19 w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) zarządza się, co następuje:

§ 1 Powołuje się zespół koordynujący prace w zakresie turystyki w związku ze skutkami wywołanymi przez koronawirusa COVID-19, zwany dalej „Zespołem”, w skład którego wchodzą:

1) Michał Bobowiec – Członek Zarządu Województwa – Przewodniczący Zespołu;

2) Piotr Wnukowicz – Dyrektor Wydziału Turystyki – Wiceprzewodniczący Zespołu;

3) Marek Ciechanowski – Prezes Dolnośląskiej Izby Turystyki – Członek Zespołu;

4) Rajmund Papiernik – Dyrektor Biura Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – Członek Zespołu;

5) Andrzej Talarek – Przewodniczący Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Dolnośląskiego – Członek Zespołu;

6) Piotr Gryszel – Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Górskich Sudeckich – Członek Zespołu;

7) Alfred Wagner – Zastępca Dyrektora Biura Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miasta Wrocławia – Członek Zespołu;

8) Agnieszka Szymerowska – Prezes Convention Bureau Wrocław – Członek Zespołu;

9) Elżbieta Szumska – Kopalnia Złota – Członek Zespołu;

10) Ilona Porwol – Dyrektor Hoteli Orbis Wrocław – Członek Zespołu;

11) Grzegorz Rojek – Prezes COHM – Członek Zespołu;

12) Krzysztof Dyla – Firma Strada – Członek Zespołu;

13) Anna Żabska – Prezes Zamku Książ – Członek Zespołu.

            § 2 Do zadań Zespołu będzie należeć w szczególności:

1) przyjmowanie postulatów, wniosków, propozycji rozwiązań zgłaszanych przez podmioty z branży turystycznej;

2) monitorowanie rozwoju sytuacji na rynku usług turystycznych;

3) koordynowanie działań mających złagodzenie negatywnych skutków koronawirusa COVID-19 dla branży turystycznej;

4) współpraca z administracją samorządową, rządową, innymi organami i instytucjami państwowymi oraz branżą turystyczną.

            § 3. 1. Pracą Zespołu kieruje Przewodniczący.

            2. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zespołu.

            3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego delegowani przez Dyrektorów Wydziałów.

           4. W pracach Zespołu mogą również uczestniczyć zaproszeni eksperci oraz przedstawiciele administracji publicznej, samorządowej, organizacji pozarządowych, branży turystycznej, organizacji gospodarczych działających w obszarze turystyki.

            5. Z tytułu udziału w pracach Zespołu, jego członkom nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

            § 4. Wykonanie zarządzenia powierza się właściwemu Członkowi Zarządu Województwa ds. turystyki.

            § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z poważaniem

Piotr Wnukowicz

Dyrektor Wydziału Turystyki