„Konferencja MSiT  oraz POT Warszawa 19.12.2017

Podsumowaniom i planom na rok przyszły poświęcona została konferencja „Rok 2017 rokiem turystyki” Ministerstwa Sportu i Turystyki, która odbyła się 19 grudnia w Warszawie. W spotkaniu z przedstawicielami branży turystycznej i mediów, uczestniczyli m.in. wiceminister sportu i turystyki Dariusz Rogowski i prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk.

Otwierający spotkanie podsekretarz stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki Dariusz Rogowski, wskazywał na rosnące znaczenie turystyki dla polskiej gospodarki. Wkład tej gałęzi do narodowego PKB bliski jest 6 proc. i wzrósł w ciągu ostatnich trzech lat o przeszło 20 proc. Sektor turystyczny tworzy prawie 700 tys. miejsc pracy. Większość działań podejmowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, obejmujących upowszechnianie turystyki, podnoszenie konkurencyjności polskich produktów turystycznych oraz kreowanie na świecie wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie i bezpiecznego, realizowanych jest za pośrednictwem wyspecjalizowanej agendy, jaką jest Polska Organizacja Turystyczna.

Jak podkreślił Rogowski, POT wywiązuje się bardzo dobrze z powierzonych zadań, wynikających ze strategii rozwoju narodowej turystyki określonej przez Ministra Sportu i Turystyki. Przykładem wysokiej skuteczności jest rozwinięcie pilotażowej akcji  „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”, zainicjowanej przez ministra sportu i turystyki Witolda Bańkę. Koordynację i promocję kolejnych jej edycji, przejęła Polska Organizacja Turystyczna. Przedsięwzięcie daje odczuwalnie ożywczy impuls krajowemu ruchowi turystycznemu poza tradycyjnym szczytem urlopowym i wyjazdami na ferie zimowe.

Przedstawiając plany MSiT na rok 2018, Rogowski skupił się między innymi na działaniach przygotowujących zmiany legislacyjne, w tym na ustawie o Polskiej Organizacji Turystycznej, o usługach hotelarskich oraz o usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Zmiany mają objąć także regulacje dotyczących szlaków turystycznych.

Plany Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2018 przedstawił prezes POT Robert Andrzejczyk. ‒ Naszym celem jest przede wszystkim tworzenie wizerunku Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, otwartego, nowoczesnego, bezpiecznego i przyjaznego – mówił prezes POT. Wymienione określenia są wynikiem ustaleń podjętych przez Międzyresortowy Zespół Promocji Polski za Granicą, w którego pracach POT uczestniczy.

Opracowane zostały wstępne zasady budowania i wprowadzania w praktyce marki Polska, którą wyróżniają przymiotniki Przyjazna i Otwarta. Z nową identyfikacją Polski zbieżne będą zmiany wprowadzane przez POT, między innymi dotyczące stoiska narodowego, którego nowy projekt zgodnie z nowymi zasadami, będzie wprowadzony w jesiennym sezonie targowym.

Struktura przyszłorocznych wydatków na promocję Polski i polskiej turystyki zakłada przeznaczenie 88 proc. budżetu marketingowego Polskiej Organizacji Turystycznej na działania na rynku europejskim i rynkach pozaeuropejskich, w tym ponad dwie trzecie w krajach, w których POT posiada ośrodki zagraniczne. Wydatki na działania promujące turystykę krajową ustalone zostały na poziomie 12 proc. Na promocję przemysłu spotkań  wydatkowane zostanie 3 proc. budżetu marketingowego. Jak potwierdził Andrzejczyk, niezmiennie treścią działań promocyjnych zagranicą będzie przede wszystkim turystyka miejska, kulturowa i aktywna z naciskiem na turystykę wodną i rowerową oraz turystyka  prozdrowotna.

Istotną zmianą jest zwiększenie dotacji podmiotowej na promocję narodowej turystyki w 2018 roku o 10 mln zł, czyli o 25 procent. Dodatkowe środki pozwolą na zintensyfikowanie działań w obrębie naszego kontynentu oraz rozszerzenie ich m.in. na nowe kraje azjatyckie: Koreę Południową, Singapur, Malezję i Indie. Wybór tych kierunków związany jest z rozwijaniem siatki połączeń lotniczych narodowego przewoźnika PLL LOT.

POT aktywnie włączy się również w obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgodnie z przejętym planem działania POT na rok 2018, realizowana będzie kampania „Discover Polska to your neighobours!”. Celem kampanii, adresowanej do środowisk polonijnych, jest zachęcenie mieszkających za granicą Polaków i osób polskiego pochodzenia do odwiedzenia kraju przodków, pogłębienia więzów z ojczyzną, wzmacnianie poczucia wspólnoty obywatelskiej.

Z Jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości związany jest również projekt „Discover Poland with your mates”. Wykorzystuje on metodę marketingową polegającą na osobistej rekomendacji. POT zaprosi do udziału w nim młodych ludzi studiujących w Polsce w ramach programu Erasmus. Pośród studentów wielu chętnie przyjmuje rolę ambasadorów Polski i polskiej turystyki w swoich środowiskach, w krajach, z których pochodzą”.

Materiał pochodzi ze strony www.pot.gov.pl

W Konferencji udział wzięła delegacja ITRP  w składzie :

Marek Ciechanowski

Andrzej Szymański

Andrzej Żukowski.

Po Konferencji odbyło się spotkanie Prezesa ITRP z Prezesem POT. Omówiono możliwości współpracy oraz udział przedstawiciel ITRP w różnych kapitułach konkursowych. W Nowy Roku odbędzie się spotkanie Zarządu ITRP z kierownictwem POT.