25 kwietnia br. została opublikowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 538)

Dodaje ona w art. 92 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) nowe ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W czasie wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego w formach, o których mowa w ust. 1, wychowawcą lub kierownikiem tej formy wypoczynku nie może być osoba karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

1b. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w ust. 1a, kandydat na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży jest obowiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży informację z Krajowego Rejestru Karnego. Kandydat na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku, który jednocześnie jest zatrudniony na podstawie przepisów, które zawierają warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1a.”

Obowiązek polegający na przedstawieniu przez wychowawcę lub kierownika organizatorowi wypoczynku informacji z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenia o niekaralności wchodzi w życie 30 dni od momentu opublikowania w Dzienniku Ustaw tj. od 26 maja 2014 r.

W związku z powyższym nauczyciel – kandydat na wychowawcę wypoczynku składa oświadczenie o treści wskazanej w ust. 1a.

Jednocześnie informuję, że ustawa z dnia 24 maja 2000 r.o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U.z 2012, poz.654) nie określa terminu ważności takiego zaświadczenia. Zwyczajowo pracodawcy przyjmują okres trzymiesięczny, jako czas ważności zaświadczenia otrzymanego z Krajowego Rejestru Karnego. Ewentualne rozwiązania w tym zakresie mogą zostać zaprojektowane w nowym tzw. rozporządzeniu o wypoczynku. Obecnie jednak obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. 97, Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Dodatkowa informacja: Po konsultacji z MEN, uzyskaliśmy informację, że kopie zaświadczeń wszystkich opiekunów i innych osób sprawujących opiekę nad dziećmi, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organizatora musi posiadać przy sobie kierownik wypoczynku, celem przedstawienia tych dokumentów wraz z innymi, określonymi przepisami MEN w trakcie kontroli miejscowego kuratorium.