Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze ITRP odbyło się w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśna Polana” w Ślesinie k. Konina. Udział w zebraniu wzięło 49 członków reprezentowanych osobiście lub przez pełnomocników.
Zebraniu przewodniczył Wiceprezes ITRP Marek Ciechanowski. Dokonano wyboru Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków. Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność zebrania.

Następnie głos zabierali zaproszeni goście: Prezes PIT, Paweł Niewiadomski, Prezes Polskiej Izby Turystyki Pielgrzymkowej Grzegorz Koziarski i Delegat ERV Ubezpieczenia Podróży, Magdalena Sokołowska.

Sprawozdanie z działalności ITRP w roku 2012 przedstawił Prezes Aleksander Giertler, a po nim kolejno:
– Sprawozdanie finansowe Krzysztof Mrowiec
– Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Lucyna Sieja
– Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego Jan Tomaszek

W drodze głosowania przedstawione sprawozdania zostały zatwierdzone, a władze ITRP uzyskały absolutorium.
Następnie przedstawiono podstawowe założenia działalności ITRP w roku 2013, ze szczególnym zwróceniem uwagi na formy zabezpieczeń turystycznych dla klientów biur podróży.
Po zapoznaniu zebranych z planami na bieżący rok, przewodniczący zebrania otworzył dyskusję.
W konkluzji stwierdzono konieczność:
-aktywnego udziału w pracach nad nowelizacją ustawy o usługach turystycznych i zabezpieczeniami turystów korzystających z usług biur podróży.
-stworzenia modelu współpracy z Krajowym Rejestrem Długów i wzajemnej informacji o podmiotach zagrożonych.
-naprawy wizerunku branży turystycznej i poszczególnych biur podróży.
-aktywizacji działań na rzecz wprowadzenia obowiązku przynależności do samorządu gospodarczego.

Godne podkreślenia jest, że Dolnośląska Izba Turystyki była, jak zwykle, najliczniej reprezentowana, co świadczy o naszej aktywności społecznej. W składzie delegacji znaleźli się: Marek Ciechanowski, Barbara Zabieglik, Danuta Nawrocka-Ślażyk, Barbara Dąbrowska i Mieczysław Modliński.