Regulamin wystawy fotograficznej „Wałbrzyskie Zakamarki” (Wrocław, Boguszów-Gorce)

 1. Organizatorem wystawy fotograficznej pt. „Wałbrzyskie Zakamarki” jest Dolnośląska Izba Turystyki, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław.
 2. Wystawa jest organizowana w ramach projektu „Aktywny Dolny Śląsk” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, obejmującego 3 jednodniowe wycieczki po Ziemi Wałbrzyskiej. Jest to wystawa poprojektowa.
 3. Wystawa odbywa się w dwóch częściach: we Wrocławiu i w Boguszowie-Gorcach.
 4. Fotografie zamieszczone również zostaną na stronie internetowej dit.wroc.pl i na FB.
 5. Termin i kolejność odbywania się wystawy zostanie podany po zakończeniu wycieczek na stronie dit.wroc.pl.
 6. Głównym celem wystawy jest popularyzacja walorów turystycznych Ziemi Wałbrzyskiej fotografii krajoznawczej.
 7. Fotografie mogą nadsyłać wszyscy uczestnicy wycieczek „Wałbrzyskie Zakamarki” (nie więcej niż 3 sztuki od jednej osoby)
 8. Nadesłanie zdjęć na wystawę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Fotografie należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej: .
 10. Fotografie należy przesłać w formacie plików JPEG.
 11. Nazwa pliku powinna składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru fotografii. Np. Iksińska Anna przesyła 3 fotografie zatytułowane: Iksińska_A_1, Iksińska_A_2, Iksińska_A_3
 12. Zdjęcia przesłane na konkurs powinny posiadać wielkość nie mniejszą niż 3000 px na dłuższym boku.
 13. Przesyłając fotografie należy w treści maila podać następujące informacje: imię i nazwisko autora zdjęć, adres poczty internetowej, nr telefonu kontaktowego.
 14. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Osoba przesyłająca fotografie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zmianami).
 15. Fotografie nie mogą naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych.
 16. Organizator wystawy zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do pokazania na wystawie fotografii o tematach powszechnie uznanych za obraźliwe, naruszających prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o niedopuszczeniu fotografii jest niepodważalna i ostateczna.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie wystawy.
 18. Termin nadsyłania fotografii mija dnia 15.11.2019 r. (decyduje data wysłania pliku pocztą elektroniczną).
 19. Autorzy fotografii udzielają bezterminowo i nieodpłatnie licencji niewyłącznej i upoważniają Organizatora oraz jednostkę dotującą (UMWD) do nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania z fotografii dla celów promocji wydarzenia na wszelkich polach eksploatacji, w tym: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania fotografii – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy fotografii, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami  (użyczenie, najem); w zakresie rozpowszechniania fotografii  poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, co obejmuje rozpowszechnianie w przewodnikach, katalogach, drukach promocyjnych i reklamowych, ogłoszeniach i reklamach prasowych, na plakatach, zamieszczanie w sieci Internet, rozpowszechnianie we wszelkich innych formach komunikacji, promocji lub reklamy.
 20. Licencja obejmuje prawo do korzystania przez Organizatora oraz jednostkę dotującą (UMWD) ze zgłoszonych zdjęć w całości lub wybranej części. Licencja obejmuje także prawa zależne, w tym w szczególności prawo do wprowadzania niezbędnych zmian w nadesłanych zdjęciach. Licencja obejmuje prawo do powierzenia utrwalania lub zwielokrotniania zdjęć osobom trzecim.